Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας
Yποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου
Στόχος του έργου
Η υποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου μέσω:
της διαθέσιμης γνώσης και εξειδίκευσης των επιστημόνων
των αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών
της διεπιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
των εθνικών και διεθνών δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
των νέων περιφερειακών σχεδιασμών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
4
Περιοχές έρευνας
8
Εργαστήρια
10
Υποστηρικτές
20
Συνεργάτες
Νέα / Ανακοινώσεις
Crescento Summer School on Circular Economy
Οι καθηγητές Ι. Ματσίνος, Α. Τσαλιγόπουλος και Δ.Φ. Λέκκας από τη δράση " Hotel Footprint" αποτελούν guest editors στο Topic "Environmental Science and Technologies for the Management of Natural Ecosystems and the Sustainable Development of Urban Areas II" (MDPI)
Ο καθ. Π. Δημητρακόπουλος από τη δράση "Νature4water" διατελεί Αρχισυντάκτης στο Topic "Nature-based Solutions" (MDPI)
CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk
Ερωτηματολόγιο - Aντιλήψεις και στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με προϊόντα που ενέχουν βιοοικονομικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες
Aegean BIOECONOMY Open Day event