Το Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ακουστικής οικολογίας (acoustic ecology), της οικολογίας ηχοτοπίου (soundscape ecology) και της οικολογικής ακουστικής (ecoacoustics). Η διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος ενσωματώνει καινοτόμα την επιστήμη της οικολογίας με την ακουστική. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου καθοδηγούνται από ένα ευρύ σύνολο ζητημάτων, με πρωταρχικό γνώμονα την χρήση των ακουστικών σημάτων ως δείκτη της περιβαλλοντικής ευημερίας.

Στόχοι εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας έχει ως αποστολή:

Προώθηση της έρευνας

Στόχοι του εργαστηρίου ακουστικής οικολογίας είναι η προώθηση της έρευνας όσον αφορά στις οικολογικές και κοινωνικές πτυχές του ακουστικού περιβάλλοντος.

Ενθάρρυνση της διεπιστημονικής συνεργασίας

Η εξ’ ορισμού ανάγκη σύνδεσης των βασικών πεδίων που αποτελούν τον κεντρικό κορμό του νεοσύστατου κλάδου, δηλαδή της ακουστικής και της οικολογίας, αποτελεί από μόνη ένα αρκετά ενδιαφέρον εγχείρημα.

Ενθάρρυνση του διαλόγου στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Με χρήση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης του θορύβου, με την παρουσίαση καινοτόμων μελετών καθώς και με την ενθάρρυνση του διαλόγου στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αναδεικνύονται οι προοπτικές βελτίωσης της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος.

Ευαισθητοποίηση του κοινού

Η ενημέρωση και η προώθηση των ζητημάτων του περιβαλλοντικού θορύβου, η διαχείριση αλλά και η αξιοποίηση του ως πόρο και όχι μόνο ως απόβλητο, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.   

 

Συνεργάτες
Γιάννης Ματσινός
Άγγελος Τσαλιγόπουλος