Το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (http://bit.ly/2RJOgCD) ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 304/31-12-199) με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παροχή εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ιδίως στον καθορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων, στην εξέλιξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, χωροθέτηση, σχεδίαση και παρακολούθηση της λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας καθώς και στην ανάλυση και σχεδιασμό στρατηγικών μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή νέων προϊόντων ή/και ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και στερεών καυσίμων. Παράλληλα χρησιμοποιούνται σύγχρονα περιβαλλοντικά εργαλεία και τεχνικές σε συνδυασμό με μεθόδους ανάλυσης και προσομοίωσης συστημάτων για τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων.

 

Το Εργαστήριο έχει εμπειρία στην ανάλυση και διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ομάδες συμβούλων παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων και τη βελτιστοποίηση μεθόδων και τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων. Δραστηριοποιεπίται ερευνητικά στους τομείς της επεξεργασίας βιοαποβλήτων, παραγωγής βιοκαυσίμων, βιαποκατάστασης, τεχνητών υγρότοπων, ανάκτηση ενέργειας από διάφορες κατηγορίες αποβλήτων, αναερόβια χώνευση, κομποστοποίηση και ανάλυση και προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων.

Συνεργάτες
Δημήτρης Λέκκας
Μιχαήλ Φουντουλάκης
Στέργιος Βακάλης
Αθανάσιος Στασινάκης
Ελευθερία Κλώντζα
Ντιρκ Σέλικε
Βικτώρια Αθανασοπούλου
Ιωάννης Δασκαλούδης
Αλέξανδρος Καλαμποκίδης
Ελένη Ψώμου
Ελπίδα Φερεντίνου
Βασιλική Αθανασιάδου
Σπυριδούλα Σχίζα
Λεωνίδας Κουτσέλλης
Μαρία Κατσικερού
Στέφανος Βαρλάγκας
Μαργαρίτα Μανωλιά