Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σκοπός του εργαστηρίου «Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού» - INDEL είναι η υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται με τις φάσεις σχεδίασης, μηχανικής, βελτιστοποίησης και κατασκευής ενός βιομηχανικού προϊόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του εργαστηρίου INDEL εστιάζει σε θέματα που αφορούν στον κύκλο ζωής προϊόντος (product life-cycle) μέχρι και το στάδιο της παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς που συμπληρώνουν την εικόνα μίας ολοκληρωμένης λεπτομερούς σχεδίασης, από τον εννοιολογικό και προκαταρκτικό σχεδιασμό, την 3Δ παραμετρική μοντελοποίηση, την επιλογή υλικών, τη μηχανική ανάλυση και βελτιστοποίηση, έως και την σχεδίαση για παραγωγή και τη δημιουργία φυσικών πρωτοτύπων. Ως προς το εκπαιδευτικό σκέλος, το εργαστήριο καλύπτει ένα μεγάλο πλήθος γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που συνδέονται με την 2η Κατεύθυνση του Τμήματος (Σχεδίαση με Η/Υ). Μέσω του εργαστηρίου INDEL, οι φοιτητές/ήτριες του τμήματος εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες που θα συναντήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το εργαστήριο υποστηρίζει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Παράλληλα το εργαστήριο υποστηρίζει μέσα από σεμινάρια, συνέδρια, θερινά σχολεία, συμβουλευτικά ή αναπτυξιακά έργα και μελέτες, αποφοίτους, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχεδίασης ή σε άλλα πλαίσια όπου απαιτείται η σχεδίαση ενός βιομηχανικού προϊόντος. Οι στόχοι και οι υπηρεσίες του εργαστηρίου INDEL αναλύονται ως εξής:

Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του οικείου τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, σεμιναρίων, θερινών σχολείων και εκθέσεων.

Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Παροχή υπηρεσιών σχεδίασης προϊόντων και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και ιδιώτες, εκπόνηση μελετών και προτάσεις αξιολόγησης και βελτίωσης.

Τομείς έρευνας Η έρευνα του εργαστηρίου αφορά σε σύγχρονα θέματα από τους επιστημονικούς χώρους: Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design), Γραφικά με Η/Υ (Computer Graphics), Παραμετρική Σχεδίαση και Γεωμετρική Μοντελοποίηση (Geometric Modeling), Ανάλυση με Η/Υ (Computer-Aided Engineering), Μηχανική Υλικών, Εργονομία, Σχεδίαση Σκίτσου με Η/Υ (Computer-Aided Sketch Design), Σχεδιασμός Μηχανοτρονικών και Ρομποτικών Συστημάτων, Σχεδίαση Κίνησης, Αντίστροφη Μηχανική, Ταχεία Πρωτοτυποποίηση. Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικά που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Συστήματα ταχείας πρωτοτυποποίησης (3D printers): Stratasys Prodigy Plus, Stratasys Dimension Machine, Blueprinter M2, Zortrax inspire, Markforged mark 2.

Συστήματα αντίστροφης μηχανικής (3D scanners): 3D Laser Scanner SLS 2, Creaform Handyscan 3D Portable 3d Scanning Machine

Μηχανές εφελκυσμού: Shimadzu (100KN), Yuelian YL102 (5KN)

Μικροσκόπια: ZEISS Scope A 1 - Οπτικό μεταλλογραφικό μικροσκόπιο 1000Χ, ZEISS STEMI 200 - C - Στερεο-μικροσκόπιο.

Επιτραπέζιο σύστημα κοπής cnc: Roland MDX-40A

Επιτραπέζιο σύστημα laser-cutter & engraver : Universal Laser Systems

Παραδοσιακός μηχανουργικός εξοπλισμός: τόρνος, κοπτικά μηχανήματα, μηχανήματα συγκολλήσεων, μηχάνημα κατασκευής καλουπιών, κοκ.

Λογισμικά σχεδίασης & ανάλυσης: Creo Parametric, Creo Simulate, MIMICS, Geomagic Studio, CES EduPack, AutoCAD, 3D Studio Max, Inventor.

Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη DJI TELLO (x5).

Ρομποτικός βραχίονας Kawasaki RS05N.

Ανθρωπόμορφο ρομπότ Robotis OP2. 

 

Συνεργάτες
Παρασκευάς Παπανίκος
Νικόλαος Ζαχαρόπουλος
Κωνσταντίνος Μπάιλας
Σπύρος Μποφυλάτος
Νίκη Μπουκουβάλα
Μαργαρίτα Χριστίνα Χαραλαμπίδου
Ειρήνη Ρηγοπούλου