Τo «Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής Βιοικονομίας και Ενέργειας [Aegean_BIOECONOMY]» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης των νησιωτικών περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από το γραμμικό οικονομικό μοντέλο στο μοντέλο της κυκλικής βιοοικονομίας. 

Η βιοοικονομία καλύπτει όλους τους τομείς και τα συστήματα που βασίζονται σε βιολογικούς πόρους (ζώα, φυτά, μικροοργανισμούς και παραγόμενη βιομάζα, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων), τις λειτουργίες και τις αρχές τους. Περιλαμβάνει επίσης διασυνδέσεις: χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και υπηρεσίες που παρέχουν όλοι οι τομείς πρωτογενούς παραγωγής που χρησιμοποιούν και παράγουν βιολογικούς πόρους (γεωργία, δασοκομία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια)·και όλοι οι οικονομικοί και βιομηχανικοί τομείς που χρησιμοποιούν βιολογικούς πόρους και βιολογικές διεργασίες για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, προϊόντων βιολογικής προέλευσης, ενέργειας και υπηρεσιών. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας, πρέπει στο επίκεντρό της να βρεθεί η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα. Τα στοιχεία αυτά θα προωθήσουν την ανανέωση των βιομηχανιών μας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και θα ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα[i]

Η μετάβαση στην κυκλική βιοιοικονομία θα ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και την εξειδίκευση επιστημόνων και ερευνητών σε αυτές, μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ολιστική προσέγγιση του Aegean_BIOECONOMY συνδυάζει την ανάκτηση και αξιοποίηση των βιολογικών πόρων με την προώθηση της αειφορίας και της προστασίας των οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 4 διακριτές δράσεις, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και πλατφορμών στις Περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου:

1.       Bio_mass Βιώσιμη διαχείριση και παραγωγή βιομάζας

2.       Nature4water Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και εδάφους με λύσεις βασισμένες στη φύση

3.       RE_ Product Ανακύκλωση υλικών και παραγωγή νέων προϊόντων

4.       Hotel_ Footprinting Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεων 

Παράλληλα, οι δράσεις του έργου θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση προτάσεων για νέους περιφερειακούς σχεδιασμούς σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επιμέρους στόχος του έργου είναι η υιοθέτηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιοοικονομία και η προσαρμογή της στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, στη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, στην υποστήριξη υγειών φυσικών οικοσυστημάτων και στον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση της βιομηχανίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off Meeting) του Ερευνητικού Έργου «Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής Βιοικονομίας [Aegean_BIOECONOMY]», πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

Συντονιστής είναι το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικά υπεύθυνος είναι Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος-Φραγκίσκος Λέκκας. Συμμετέχουν επίσης 15 μέλη ΔΕΠ από 3 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 5 μέλη ΕΤΕΠ, ενώ έχουν δημιουργηθεί 30 νέες θέσεις εργασίας (25 για ερευνητικό προσωπικό και 5 για τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου). Τα συνεργαζόμενα εργαστήρια είναι τα εξής:

1.       Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Περιβάλλοντος

2.       Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος

3.       Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας, Τμήμα Περιβάλλοντος

4.       Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος

5.       Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος

6.       Εργαστήριο Μηχανικής Υλικών και Διεργασιών, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

7.       Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

8.       Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος

Η διάρκεια της Δράσης είναι 30 µήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 1.374.01,37 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο bioeconomy@aegean.gr[i] European Commission (2018), A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment