Οι υπηρεσίες τουρισμού ασκούν περιβαλλοντικές πιέσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως την κατανάλωση νερού και ενέργειας και την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη πρακτικών μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προσδίδοντας παράλληλα προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν και συμβάλλοντας σημαντικά στην αναπτυξιακή προοπτική και την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας. Περιλαμβάνει τα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

· Μελέτη της δυνατότητας χρήσης αεριοποίησης αποβλήτων αγροδιατροφής/ βιομάζα για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών άνθρακα. Η προοπτική ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση τη βιομάζα στην περιοχή της Λέσβου μπορούν αποτελέσουν πρότυπο στο άμεσο μέλλον για ελληνικά νησιά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους με σχετικά καλό επίπεδο βλάστησης.

· Μείωση υδατικού αποτυπώματος των ξενοδοχειακών μονάδων μέσω του σχεδιασμού πρακτικών εξοικονόμησης νερού

· Χαρτογράφηση αποβλήτων της τουριστικής βιομηχανίας και προτάσεις για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση τους. Οι δυνατότητες αποφυγής παραγωγής αποβλήτων και ανακύκλωσης στον τουριστικό κλάδο είναι τεράστιες. Τα ποσοστά της ανακύκλωσης μπορούν να φτάσουν έως και το 60% (από το 20% που περίπου βρίσκονται σήμερα), ενώ παράλληλα μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να μειωθούν τα υλικά μιας χρήσης και τα οργανικά απόβλητα.

·  Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού της περιβαλλοντικής απόδοσης των ξενοδοχειακών μονάδων το οποίο θα υποστηρίζει τη λήψη μέτρων και την υιοθέτηση δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης διαδικασίας, έναντι παρόμοιων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι η ποσοτική αποτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των ξενοδοχείων (κατανάλωση νερού και ενέργειας).

·   Δημιουργία ενός ευέλικτου, κινητού και πλήρως εξοπλισμένου επιστημονικού εργαστηρίου για τη χαρτογράφηση περιβαλλοντικού θορύβου και ήχου.

 

·    Μελέτη της ηχορύπανσης στα τουριστικά καταλύματα καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η υπερβολική έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, προβλήματα ακοής που εμποδίζουν την επικοινωνία του λόγου, να προκαλέσει διαταραχές ύπνου και καρδιαγγειακά νοσήματα.