Στην ενέργεια αυτή θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων και θαλάσσιων απορριμμάτων για την παραγωγή μιας σειράς τοπικά χρήσιμων προϊόντων ή πρώτων υλών. Η δράση θα βασιστεί στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας. Στόχος είναι να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν υλικά που δεν ανακυκλώνονται εύκολα, είτε λόγω προσμίξεων ή φθοράς όπως τα θαλάσσια απορρίμματα (συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων αλιευτικών διχτυών). Εφόσον προσδιοριστούν πρακτικές επεξεργασίας, η αξιοποίηση των υλικών αυτών θα μπορέσει να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και της αφομοίωσης των υλικών αυτών στην περιοχή, μέσω πρακτικών εφαρμογών και με τη συμμετοχή φορέων (δήμοι, τοπικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, περιφερειακές αρχές και ΜΚΟ).

Η δράση περιλαμβάνει τη συλλογή και προεπεξεργασία θαλάσσιων πλαστικών αποβλήτων, τη διεργασία έγχυσης, την αξιολόγηση των παραχθέντων υλικών και τον έλεγχο και ανάλυση για παραγωγή. Τελικό στάδιο είναι ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η κατασκευή καλουπιού για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος.

Η αξιοποίηση των υλικών αυτών θα μπορέσει να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και της αφομοίωσης των υλικών αυτών στην περιοχή, μέσω πρακτικών εφαρμογών και με τη συμμετοχή φορέων.