Η θεματική ενότητα "Βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση βιομάζας" περιλαμβάνει τα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

·  Μελέτη των ποσοτήτων, του ρυθμού παραγωγής και της εποχιακής διακύμανσης της βιομάζας από φυσικά οικοσυστήματα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας.

·     Χρήση νερών από θερμές πηγές για την παραγωγή βιομάζας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας ή ζωοτροφής.

· Μελέτη της προσθήκης αγώγιμων υλικών σε αναερόβιους αντιδραστήρες με στόχο την αύξηση του ρυθμού παραγωγής μεθανίου κατά την επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

·   Επεξεργασία της βιομάζας που παράγεται στα νησιά του Β. Αιγαίου με χρήση τεχνολογιών αεριοποίησης και πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας και άλλων προϊόντων (βιο-εξανθράκωμα και βιο-έλαιο)

·    Παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs) με αναερόβια ζύμωση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Τα VFAs (οξικό, προπιονικό, βουτυρικό, ισο-βουτυρικό, βαλερικό και ισο-βαλερικό οξύ) χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανίες τροφίμων, υφασμάτων, φαρμάκων, κ.α. ενώ μέχρι σήμερα παράγονται με χημικό τρόπο από πετρελαϊκά παραπροϊόντα. Επίσης τα VFAs αποτελούν κύρια ενδιάμεσα παραπροϊόντα κατά την αναερόβια χώνευση της βιομάζας.

·     Παραγωγή βιοπροιόντων από αγροκτηνοτροφικά απόβλητα, π.χ. βιοπλαστικά από απόβλητα τυροκομείων, εδαφοβελτιωτικά - compost   

·     Μελέτη των στάσεων-αντιλήψεων που συνδέονται με την αποδοχή και προαγωγή καινοτόμων βιο-διαδικασιών ή/και βιο-προϊόντων, εστιάζοντας τόσο σε παραγωγούς-επιχειρήσεις όσο και τελικούς καταναλωτές-χρήστες.