Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Ο Άγγελος Τσαλιγόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση και επί του παρόντος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας που βρίσκεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λέσβος, Ελλάδα). Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ηχογραφήσεις σχετικά με τα ανθρωπογενή και βιολογικά στοιχεία ενός ακουστικού περιβάλλοντος. Η γνώση που αποκτήθηκε από την έρευνά του στις περιβαλλοντικές επιστήμες του έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία σχετικά με την εκτίμηση των βιολογικών διεργασιών που καθορίζουν τόσο τοπία όσο και ηχοτοπία. Το ενδιαφέρον του για την αστική οικολογία και τις αστικές ήσυχες περιοχές έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση των επιπέδων θορύβου σε διαφορετικούς τύπους ακουστικών περιβαλλόντων (τόσο αστικών όσο και φυσικών). Ως ερευνητής στο Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, του έχει δοθεί η ευκαιρία διοργάνωσης του 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος - Θόρυβος - Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη (Λέσβος, Ελλάδα) το 2016. Η εις βάθος γνώση του σχετικά με τις τεχνικές ηχογράφησης και την εμπειρία του στα ανάλογα λογισμικά και εργαλεία, έχει αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας σε πολλά έργα που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Tsaligopoulos, A., Economou, C., & Matsinos, Y. G. (2018). Identification, Prioritization, and Assessment of Urban Quiet Areas. In F. Aletta, & J. Xiao (Eds.), Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design (pp. 150-180). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-3637-6.ch007

Tsaligopoulos A., Karapostoli Ai., Radicchi A., Economou C., Kyvelou S., Matsinos Y.G. (2019) Ecological connectivity of urban quiet areas: the case of Mytilene, Greece, Cities & Health, DOI: 10.1080/23748834.2019.1599093

 

Tsaligopoulos, A., Kyvelou, S., Votsi, N.-E., Karapostoli, A., Economou, C., & Matsinos, Y. G. (2021). Revisiting the Concept of Quietness in the Urban Environment—Towards Ecosystems’ Health and Human Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3151. doi:10.3390/ijerph18063151