Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στην Μυτιλήνη. Συνεχίζω στο τμήμα με μεταπτυχιακές σπουδές και θέμα την «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» με κατεύθυνση την Έρευνα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος (Research in Environmental Sciences). Από τον Ιούνιο του 2021 εργάζομαι στα πλαίσια του προγράμματος «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοικονομίας Βορείου Αιγαίου (Aegean Bioeconomy)» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.