Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 553/10.07.1996, τεύχος Β) και εξειδικεύεται στη μελέτη της παρουσίας, της συμπεριφοράς και της επικινδυνότητας οργανικών και ανόργανων ρυπαντών στο περιβάλλον, στη λειτουργία πειραματικών διατάξεων για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων και στην εφαρμογή μοντέλων για την εκτίμηση της μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον..

Οι τομείς που επικεντρώνεται η έρευνα του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα είναι οι εξής:

·   Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα

·       Οικοτοξικολογικές αναλύσεις

·       Επεξεργασία πόσιμου νερού, υγρών αποβλήτων και βιοστερεών

·       Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και ανάκτηση υλικών

·       Διαχείριση υδατικών πόρων

·       Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών και ποιότητα υπόγειων υδροφορέων

·       Προσδιορισμός αιωρουμένων σωματιδίων και αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα

·       Μεταφορά και μετασχηματισμός ρύπων στην ατμόσφαιρα

·  Προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων

 

Έρευνα

Τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα που έχει συντονίσει ή συμμετάσχει το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα την τελευταία 15ετία παρατίθενται στη συνέχεια:

·       ZeroPM – Μηδενική Ρύπανση από Ανθεκτικές Ουσίες Υψηλής Κινητικότητας (2021-2026, EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, H2020-LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-3)

·       Τ4Η - Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών (2021-2023, Interreg Ελλάδα-Κύπρος)

·       AGRICA II – Δίκτυο αριστείας στην αγροδιατροφική έρευνα και καινοτομία του Βορείου Αιγαίου (2021-2023, Περιφερειακή Αριστεία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

·       Aegean_BIOECONOMY - Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής Βιοοικονομίας και Ενέργειας (2021-2023, Περιφερειακή Αριστεία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

·       Green4Grey - Σχεδιασμός τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία γκρι νερού σε αστικές περιοχές της Μεσογείου (2020-2023, ΕΛΙΔΕΚ)

·       ΔΙΑΝΥΑ - Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων (2020-2022, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

·       HYDROUSA - Aνάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών συστημάτων για την ανάκτηση νερού στην περιοχή της Μεσογείου (2019-2022, EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Grant Agreement No 776643)

·       Μικροπλαστικά σε μονάδες επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων: παρουσία και συμπεριφορά (2019-2021, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

·       Foodomics-GR – Ερευνητική Υποδομή για Ενδελεχή Μοριακό Χαρακτηρισμό Τροφίμων (2019-2021, ΓΓΕΤ)

·       Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και αμπέλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: RI-Food-Aegean (2018-2021, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

·       Environmental assessment of the use of restored Solid Waste Dump (HADA) in Chios as shelter facility (2016-2017, UNHCR)

·       Μελέτη βιοδιασπασιμότητας και τοξικότητας συνθετικής οργανικής ουσίας με χρήση πρωτοκόλλων του OECD (2015-2016, ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.)

·       ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν τον κλίμα της Ελλάδας (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον, WATERMICROPOL (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  –  Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Πράσινες Μεταφορές

·       σε Νησιωτικές Περιοχές (2011-2014, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       Διερεύνηση συμπεριφοράς υπερφθοριωμένων ενώσεων κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       Προσδιορισμός των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων των Αιωρουμένων Σωματιδίων στην Πόλη της Θεσσαλονίκης – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       Ανάπτυξη Αναλυτή Υγροσκοπικότητας Αιωρουμένων Σωματιδίων και Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μετρήσεων και Μετρήσεων Πεδίου σε Αστικούς και Περι-αστικούς Χώρους – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

·       Μέτρηση συγκέντρωσης μολύβδου σε ιστούς από άγρια υδρόβια πουλιά (2008-2009, ΕΘΙΑΓΕ)

·       Επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη μακροχρόνια έκθεση στα παραπροϊόντα απολύμανσης που περιέχονται στο πόσιμο νερό (2006-2010, EU-FP6)

·       Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έρευνας των αλληλεπιδράσεων της ποιότητας αέρα, των αερολυμάτων, των σύννεφων και της κλιματικής αλλαγής (EUCAARI) (2007 – 2010, EU-FP6)

 

·       Ενίσχυση υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιμών και για τη διαπίστευσή του (2004-2010, ΕΠΑΝ, Υπουργείο Ανάπτυξης)

Συνεργάτες
Μαρία Αλούπη
Μιχαήλ Φουντουλάκης
Αθανάσιος Στασινάκης
Γεώργιος Κουμπούρας
Ιωάννα Πετούση
Αλεξάνδρα Κατσάρα
Ιωάννα Χατζέλλη
Βασιλική Θωμαΐδη
Δήμητρα Κώτσια
Χρήστος Ματσούκας
Φιλοθέη Παππά