Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (ΕΔΒ) θεσμοθετήθηκε το 1996 [Π.Δ. 344/ 10-Σεπτ.-1996 (ΦΕΚ 228/16-Σεπτ.-1996, Τεύχος Α)] έχοντας τέσσερις βασικούς ερευνητικούς άξονες: (α) τη μελέτη οικολογικών διεργασιών που σχετίζονται με τη δυναμική των πλανητικών αλλαγών, (β) τη μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τη γένεση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, (γ) τη χωρική ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος (με τις συναφείς γεωγραφικές τεχνικές) και (δ) τη διερεύνηση των μορφών και της σημασίας της οικολογικής συνιστώσας του σύγχρονου περιβαλλοντικού παραδείγματος.

Το ΕΔΒ έχει συμμετάσχει σε μια σειρά προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, σε επίπεδο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το ΕΔΒ υπήρξε τελικός υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιστήμης Descartes, το 2001, για τις εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος BIODEPTH.

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς:

 

·       Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)

·       Διερεύνηση της οξείας και χρόνιας φυσιολογικής και συμπεριφορικής απόκρισης μικρών θηλαστικών σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, με χρήση μη-επεμβατικών μεθόδων σε συνθήκες δειγματοληψίας πεδίου (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)

·       Ολοκληρωμένο πρότυπο μελέτης για την αλλόχθονη χλωρίδα (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)

·       Ηράκλειτος ΙΙ (Μελέτη της γενετικής δομής του προβάτου της φυλής της Λέσβου: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

·       Ηράκλειτος ΙΙ (Οικολογία σερπεντινικών εδαφών: οικοσυστημικές διεργασίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και διερεύνηση της λειτουργίας της υπερσυσσώρευσης μέταλλων στο ενδημικό είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

·       SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales: FP7 IP Project 2009-2014)

·       BIOBUS (Biodiversity Resources for Innovative Business Development: 2006-2008)

·       ΠΕΝΕΔ 2003 (Εργαλεία και Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Υπαίθρου: 2005-2008), ΓΓΕΤ

·       NAIAS (North Aegean Innovative Actions & Support: 2002-2004)

·       Πυθαγόρας ΙΙ (Σχεδιασμός διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας: 2005-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)

·       BIOPLATFORM (Thematic Network for Biodiversity Research Strategy: 2002-2005)

·       Ηράκλειτος Ι (Δομή και λειτουργία ενός τροφικού δικτύου και των μεταπληθυσμών μικρών θηλαστικών και των θηρευτών τους: 2003-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)

·       Παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών με τη μέθοδο της δακτυλίωσης και έκδοση αποτελεσμάτων δακτυλίωσης των πουλιών της Ελλάδας: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ

·       Προσδιορισμός και αξιολόγηση επιπέδων τοξικών μετάλλων και ενώσεων σε άγρια πουλιά στην Ελλάδα: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ

·       EPIDEMIE (Effect of biological invasions in Mediterranean island ecosystems: 2000-2004)

·       AVEC (Vulnerability of ecosystems to global change: 2001-2005)

·       SMERNA (Strategic Mentoring Initiative for the Region of North Aegean: 2004-2005)

·       BIO-FORUM (Social Conflict on Biodiversity 2000-2004)

·       RITTS / INA (Innovation in the North Aegean: 2000-2002)

·       RICAMARE (Concerted Action for the Mediterranean in global change research: 1998-2002)

·       EMPOST-NET (Social Network Partners for Sustainability: 1997-2000)

·       ECOWET (Economic and ecological assessment of wetlands: 1996-1999)

·       BIODEPTH (Biodiversity and ecosystem functioning: 1996-1998)

 

·       Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου: 1989-1990, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου

Συνεργάτες
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Νίκη Γεωργή
Εριφύλη Ζαφειρίου
Νικόλαος Φύλλας
Χριστόδουλος Σαζεΐδης
Αντωνία Ράμμου
Χρήστος Ξαγοράρης